top of page
VISIETEKST GOK 2018-2021

“If you can dream it, you can do it.” Walt Disney


DvM Humaniora Eerste Graad is reeds sinds 2008-2009 een GOK-school. Dat betekent dat wij vanaf dat schooljaar extra ondersteuning kregen om te werken aan G(elijke) O(nderwijs)K(ansen) voor al onze leerlingen. Wij stellen onze visie graag aan u voor. De krachtlijnen van deze visie zullen het schoolbeleid van de volgende jaren in belangrijke mate mee bepalen. Zo wordt GOK een belangrijk instrument voor interne kwaliteitszorg in een permanente zoektocht naar het maximaliseren van de onderwijskansen van elk kind.


Om de pijlers van onze nieuwe GOK-cyclus vast te leggen baseren we ons op de beginsituatieanalyse. Daaruit blijkt dat we het nodig achten om te werken rond de volgende thema’s:

  1. taalvaardigheid

  2. leerling- en ouderparticipatie

We willen als zorgende school de aandacht vestigen op de groeimogelijkheden van elk individu. In het pedagogisch project van de school lezen we immers “eerst het kind en dan de leerling”. Leerlingen met een hulpvraag worden opgevolgd door een zeer actieve leerlingbegeleiding die in overleg met de klassenraad en het CLB steeds leerlinggerichte initiatieven voorlegt aan de betrokken leerlingen en hun ouders. Door middel van screenings van de eerstejaars bij het begin van het schooljaar pogen we leerlingen de beginsituatie van de leerlingen in kaart te brengen voor wiskunde en taalvaardigheid.
Nadat we dit in kaart gebracht hebben, moeten we ook zorgen voor aangepaste remediëring, zowel wat de inhoud als het leerproces zelf betreft. Dit sluit naadloos aan bij onze werking rond leren leren, het leerstoornissenbeleid, de Alfaklassen voor leerlingen met een taalachterstand en de samenwerking met externe specialisten zoals bv. GON-begeleiders. De vorderingen worden steeds genoteerd in het leerlingvolgsysteem. Ook differentiatie is hier een sleutelbegrip. Door middel van verschillende werkvormen, aangepaste media innovatie en differentiatie van de leerinhouden pogen we bij alle leerlingen voldoende interesse te wekken. De leerkrachten beogen de taalvaardigheid van de leerlingen te doen toenemen via taalontwikkelend lesgeven.
Wij geloven ook dat het tot ons totaalpakket behoort om te bewaken hoe leerlingen het naar school gaan ervaren. Er worden constant acties ondernomen om onze leerlingen te motiveren. Hierbij denken wij aan de immer parate leerlingbegeleiders en leerlingen-voor-leerlingen en initiatieven zoals het toekennen van een peter en meter en socio-culturele activiteiten om het welbevinden van elke leerling te waarborgen. Bovendien worden er jaarlijks tal van projecten georganiseerd door diverse werkgroepen, vakgroepen, leerlingenraad of ouderraad die aldus onze leerlingen extra uitdagingen aanbieden.
Evaluatie gebeurt op diverse momenten en werpt een blik op de verworven kennis, vaardigheden en attitudes. De leerlingen worden ook gestimuleerd om binnen een aantal vakken zich zelf en hun medeleerlingen te evalueren waardoor zowel de leerling als de leerkracht een duidelijker zicht krijgen op het leerproces. Aan de leerkracht wordt gevraagd zich te laten evalueren door hun leerlingen om feedback te krijgen op het didactisch handelen. Het rapporteren van de studieresultaten gebeurt via het maandelijkse puntenrapport. Aan de hand van het attituderapport brengen de leerlingen hun eigen talenten en kwaliteiten in kaart. Deze rapporten vormen dikwijls een aanzet tot een oudercontact. In een open gesprek kunnen de ouders als gelijkwaardige partner hun verhaal over hun kind brengen. Hierdoor krijgt de leerkracht een breder beeld van de leerling en kan deze een gepaste conclusie trekken en ondersteuning bieden aan de leerling. Wij hopen dat onze begeleiding in een positieve studiekeuze resulteert.

We kunnen het succes van onze acties enkel garanderen indien zowel leerlingen als ouders zich als actieve en constructieve partners opstellen. Een enthousiaste leerlingenraad en ouderraad kunnen hiervoor als voorbeeld dienen. Ze vormen een permanent klankbord voor een verdere kwalitatieve uitbouw van de school. 

Het voeren van een professionaliseringsbeleid op schoolniveau is hierbij een katalysator voor een goed onderbouwde aanpak. De volgende jaren willen we met alle leerkrachten deze visie verder uitwerken en bijsturen waar wenselijk. Dit is immers een significant onderdeel van een terugkerend cyclisch proces. Als we willen zorgen voor een sterke en warme school waar iedereen een gelukkige tijd beleeft, dan impliceert dit dat het GOK-actieplan ondersteund wordt door de directie en de leerkrachten met een GOK-opdracht, maar bovenal gedragen wordt door het hele schoolteam. DvM Humaniora wil meer dan ooit een school zijn waar ontplooiing, samenwerking, open dialoog, zorg en begeleiding van alle leerlingen en wederzijds respect geen loze woorden maar alledaagse realiteit zijn.

GOK

GOK

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN(BELEID)

bottom of page