top of page

GOK

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN(BELEID)

VISIETEKST GOK

Gelijke OnderwijsKansen (GOK) op DvM Humaniora


DvM Humaniora is sinds 2008-2009 een GOK-school. Dat betekent dat wij vanaf dat schooljaar extra ondersteuning kregen om te werken aan G(elijke) O(nderwijs)K(ansen) voor al onze leerlingen. De krachtlijnen van deze visie zullen het schoolbeleid in belangrijke mate mee bepalen. Zo wordt GOK een belangrijk instrument voor interne kwaliteitszorg in een permanente zoektocht naar het maximaliseren van de onderwijskansen van elk kind.


Tijdens de voorbije GOK-cycli is onder andere gewerkt rond taalvaardigheid, leerling- en ouderparticipatie. Hieruit voorvloeiend heeft de school nog meer de focus gelegd op het taalontwikkelend lesgeven in de dagelijkse praktijk. Dit wordt eveneens ondersteund door een actief team van leerlingbegeleiders, leerlingen- en ouderraad. Heel wat zaken die we vandaag op DvM als vanzelfsprekend beschouwen, werden uitgewerkt binnen het GOK-team en zijn daarna geïmplementeerd in onze schoolwerking. Op die manier is elke leerkracht GOK-leerkracht. Denken we maar aan de stappen die genomen zijn op vlak van leerling- en ouderbetrokkenheid, remediëring, leerlingenbegeleiding, aandacht voor differentiatie en instructietaal… deze en nog meer verwezenlijkingen uit de voorbije cycli kan u via deze LINK raadplegen.

In 2021 startten we een nieuw GOK-verhaal waar we ook nu willen inspelen op de veranderde noden van onze specifieke context. We kozen voor de komende periode voor 3 thema’s die naar ons gevoel heel dicht bij elkaar aanleunen: “diversiteit en inclusie”, “taal als brug” en “samen school maken”, zowel op niveau van de leerlingen als leerkrachten en ouders, kortom alle betrokkenen.

Diversiteit is er, hoe we daarmee omgaan, is onze keuze.

Dat geldt voor onze maatschappij, maar ook voor de mini-maatschappij in onze school. In 2021-2022 gingen we alvast aan de slag met de bestaande literatuur rond dit onderwerp. Heel wat bijscholingen werden gevolgd, boeken gelezen, schrijvers geconsulteerd, bronnen en onderzoek geraadpleegd.

Ook binnen de schoolmuren werd in 2022 een bevraging gedaan met 3 open vragen voor álle leerlingen, ouders en leerkrachten:

  • Kan jij jezelf zijn op school?

  • Hoe houden wij rekening met diversiteit volgens jou?

  • Blijf je tot het 6e jaar bij ons? (of voor de leerlingen van onze derde graad: welke obstakels moest je overwinnen om in de derde graad te geraken?)

Uit de input van deze bevraging werden een aantal opvallende bevindingen gepuurd waarmee we verder aan de slag gingen op onze personeelsvergaderingen en pedagogische studiedag in 2022. De leerkrachten konden zich door middel van de tools uit Deep Democracy uitspreken over deze bevindingen en waar de noodzaak volgens hen zit in onze concrete context van DvM Humaniora.

Kort daarna werd het nieuwe GOK-team samengesteld uit een groot deel vrijwilligers én de leerkrachten die in de GOK-uren van onze school staan. Een aantal collega’s uit dit team volgden binnen het kader van inclusie/diversiteit meerdaagse trainingen in IJsland (2021) en Lissabon (2022) dankzij onze Erasmus+ projecten en brachten heel wat bruikbare informatie van over heel Europa naar ons GOK-overleg. Gluren bij de buren, in de ruime betekenis van het woord, zorgt ervoor dat we een met een andere bril konden kijken en konden leren van de good practices op andere scholen in Europa.

Wij streven ernaar om als school voor elke leerling een warme plaats te zijn, waar alle leerlingen zich thuis mogen voelen en gezien worden in alle facetten van hun identiteit. Wij willen de diversiteit die aanwezig is op onze school omarmen en dit als een verrijking voor het samenleven op onze school zien, zowel binnen als buiten de lessen. Hierop willen we de komende periode extra inzetten.

Met praktische ingrepen zoals de verschillende bevragingen, aandacht voor thuistaal op school, aandacht voor inclusief taalgebruik… proberen we deze visie voelbaar te maken in onze dagelijkse werking op DvM.

Via deze LINK (later te raadplegen) kan u de concrete verwezenlijkingen van ons GOK-team opvolgen en mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan staat onze GOK-coördinator u graag te woord (bereikbaar via Smartschool of op tinadebisschop@dvmhumaniora.be).

 

 

GOK
bottom of page