top of page

PEDAGOGISCH PROJECT

Het is belangrijk dat een school zich duidelijke doelen stelt in verband met onderwijs en opvoeding.  Deze moeten vertrekken vanuit een visie op de maatschappij, op de mens, op waarden en normen en op de ontwikkeling van het kind. Deze doelen vormen samen het pedagogisch project van een school. Ze zijn de referentie waaraan een school haar onderwijs- en opvoedingsproject kan toetsen.
 

Zowel directie als leerkrachten, ouders én leerlingen van onze school stelden zich de vraag waar DvM Humaniora voor staat en waar we samen naartoe willen. 
 

Kiezen voor onze school is kiezen voor een project dat gebaseerd is op christelijke waarden.  Kansen geven, danken en vergeven zijn hier geen holle woorden.  In een maatschappij die steeds sneller verandert doen leerlingen en leerkrachten samen aan eigentijdse zingeving. De werkgroep ‘Schoolpastoraal voor ons’ geeft zo vorm aan de eigenheid en identiteit van DvM Humaniora.

 

Traditie in kwaliteit, uitdaging in innovatie

Wie voor een school kiest, verlangt dat daar degelijk onderwijs gegeven wordt.  DvM Humaniora steunt op een traditie in kwaliteit zonder de uitdagingen van de toekomst uit de weg te willen gaan. Daarom behouden we wat goed is en vernieuwen we waar nodig.
 

Een school vormt geen eiland in de wereld. Jongeren moeten de kans krijgen naar buiten te treden.  Studiereizen, bedrijfsbezoeken, internationale uitwisselingen en de sociale stage brengen jongeren in contact met elkaar.  Zo brengen we de wereld in de klas en de klas in de wereld. Bovendien vergroot het de betrokkenheid van leerlingen en van leerkrachten.
Daarbij gaan we nieuwe onderwijsvormen uiteraard niet uit de weg. Bijvoorbeeld door voldoende aandacht te besteden aan differentiatie. Differentiëren betekent uitdagen en remediëren. Zo leren leerlingen zichzelf kennen én hun verantwoordelijkheden opnemen. Een goede leeromgeving is hierbij zeer belangrijk.  Daarom investeert de school in moderne, eigentijdse en goed uitgeruste lokalen, ook op het vlak van ICT, voor alle vakken. 
Via het aanbieden van CLIL-onderwijs onderstrepen we het belang van talen in onze maatschappij. Door wiskunde, techniek en wetenschap in de seminaries te integreren wakkeren we de “STEM-interesse” van onze leerlingen aan.   
 

Naast het bijbrengen van kennis vinden we het zeer belangrijk dat onze leerlingen de nodige vaardigheden en attitudes aanleren. Ze moeten kunnen omgaan met een steeds groeiend (over)aanbod aan kennis, het belang van ‘levenslang leren’ inzien en een kritisch antwoord kunnen bieden aan nieuwe trends. Inzetten op vakoverschrijdende begrippen als burgerzin, cultuur en ‘leren leren’ is inzetten op de toekomst van het kind.

 

Eerst het kind, dan de leerling


DvM Humaniora is behalve een leeromgeving uiteraard ook een leefomgeving.
Het welbevinden van onze leerlingen komt daarbij steeds op de eerste plaats. We willen een “warmhartige school” met een open ontvangstcultuur zijn. 
Leerlingen lopen hier niet verloren in de anonieme massa maar voelen zich welkom en veilig.  Jonge mensen horen zich goed in hun vel te voelen. We besteden voldoende aandacht aan sport en gezondheidsbeleid en ook de ‘zorg’ voor de leerlingen vinden wij zeer belangrijk.
DvM Humaniora wil een school zijn voor iedere leerling, met oog voor  specifieke noden en talenten. We begeleiden leerlingen in hun leerproces en hun ontwikkeling naar volwassen mensen.  
In dit klimaat van menselijke nabijheid is het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten, directie en ouders elkaar appreciëren en respecteren in een sfeer van wederzijds begrip en vertrouwen. Dit kan alleen in een sfeer van open communicatie.
Om deze dialoog te bevorderen zetten we in op overleg en samenwerking.
Zo dient de leerlingenraad als spreekbuis van de leerlingen en vergadert de ouderraad regelmatig met de directie. Op DvM Humaniora hebben we ook een goed functionerend schoolwerkplan. Op deze vergadering buigen een groep leerkrachten en een afvaardiging van de leerlingen zich over het pedagogische beleid van de school. 
Het concrete leven op school wordt gedragen door leerlingen en leerkrachten. Zij kunnen hun talenten en sterktes ontplooien in  verschillende werkgroepen, seminaries en middagactiviteiten.   


Het geven van kansen en het bijbrengen van zin voor verantwoordelijkheid kan nooit los staan van een degelijke opvoeding. Jongeren hebben nood aan duidelijke structuren, grenzen en discipline. Onze school probeert hun deze te bieden.    
Wij willen een school zijn waar een rustig leefklimaat heerst en waar elke persoon waardevol is.

PEDAGOGISCH PROJECT
bottom of page